Índex | Notes | Punt de Llibre | Imprimir | -  Zoom  +
Anar a pàgina
/ 124
Notes Punt de Llibre Índex Cercar
Presentació
7
... Introducció: l’educació al llarg del cicle vital
9
... Motivació
9
... Disseny de l’estudi, plantejament metodològic i estructura
11
... L’anàlisi estadística: una guia ràpida
14
... I. L’ensenyament preescolar i els seus efectes en els resultats educatius a Espanya i el món desenvolupat
16
... 1.1. Introducció
16
... 1.2. L’estat de la recerca sobre l’ensenyament infantil
18
... 1.3. Efectes diferencials de l’educació preescolar en la capacitat lectora
20
...  1.4. Els efectes substitutius entre l’educació infantil i l’entorn familiar
24
...  1.5. Conclusions: l’educació infantil com a institució igualadora
28
... II. Els efectes de l’escola en la reproducció de les desigualtats educatives en l’ensenyament obligatori a Espanya
30
... 2.1. Introducció
30
... 2.2. Què sabem sobre els efectes de l’escola?
31
... 2.3. Els efectes de l’escola a Espanya: l’impacte en la desigualtat educativa
34
... 2.4. Conclusions: les escoles «inactives» en la reproducció de la desigualtat
42
... III. Les expectatives de continuïtat en el sistema educatiu abans de l’ensenyament postobligatori
44
... 3.1. Introducció
44
... 3.2. El context econòmic i les decisions educatives
46
... 3.3. Recessió i reproducció de les desigualtats
53
... 3.4. Conclusions: crisi i pessimisme
57
... IV. Les competències adquirides a la universitat i la formació dels mestres i professors a Espanya. Quina importància hi tenen les diferents facultats?
59
...  4.1. Introducció
59
... 4.2. Determinants dels efectes del centre en la universitat espanyola
60
... 4.3. Els resultats segons les facultats: realment són diferents?
64
... 4.4. Conclusions: un sistema poc diversificat
69
... V. L’expansió educativa a Espanya i les competències dels adults
71
... 5.1. Introducció
71
... 5.2. Les competències mitjanes en matemàtiques i comprensió lectora
73
... 5.3. Els efectes de l’edat i la cohort
75
...  5.4. L’aprenentatge permanent
78
... 5.5. L’impacte de l’origen socioeconòmic en les competències
79
... 5.6. La diferència entre educació i competències
80
...  5.7. Conclusions: l’ombra allargada de l’origen social
82
... Conclusions
84
... Apèndixs
88
... Bibliografia
111
... Índex de taules i gràfics
118
Crear punt de llibre
Texte:
Nº de pàgina:    
Afegir/editar notes
Títol


Nota


Pàgina